گلهای فاطمیه س، نویسنده در مدارس تمام هوشمند قرآنی گلهای فاطمیه س | برترین دبیرستان دخترانه کرج

نویسنده: گلهای فاطمیه س

0

جلسه مشاوره تحت عنوان همایش پرورش فرزند هوشمند با سخنرانی دکتر مؤمنی با حضور اولیاء در مدرسه گلهای فاطمیه برگزار شد